XE ĐIỆN WULING WLDT22A MỚI 100%, SẢN XUẤT NĂM 2021
4 CHỖ, GHẾ THƯỜNG HOẶC GHẾ LẬT
CÁC MÀU TRẮNG, XANH, GHI.Danh mục xe